Prednosti sistema H PDF natisni
  • Enovito upravljanje zavoda;
  • Prihranek časa do 30%;
  • Preglednost celotnega poslovanja;
  • Opredeljene naloge za vsak proces;
  • Nesporazumi zmanjšani na minimum;
  • Enostavno upravljanje VIZ - višja kakovost poslovanja;
  • Zanesljivost - visoka;
  • Obveščenost - vsi zaposleni;
  • Merila - jasna in natančna.

Enostavna uporaba

Urejanje dokumentacije zelo otežujejo stalne spremembe, na katere zavod ne more vplivati. Veliko časa je porabljenega, da v VIZ z dobro organiziranostjo in stalnim pregledom izpolnjujemo vse predpisane zahteve na področju dokumentacije. Sistem Herkules sledi vsem spremembam zakonodaje in uporabniku zagotavlja ustrezne obrazce in predloge.

Celovitost

Sistem Herkules nudi obvladovanje poslovanja z dokumenti. V sistemu se dokument kreira, posreduje in shranjuje. Omogočeno je sprotno pregledovanje poteka dela, vnašanje sprememb, primerjanje uresničenih nalog z letnim delovnim načrtom in podobno. Vključuje tudi predčasne opomnike, ki opozarjajo uporabnika na roke, pomembne za pravočasno in pravilno procesiranje posameznih dokumentov.

Pravna pravilnost

Pravna pravilnost je zagotovljena ob pomoči svetovalne skupine visoko usposobljenih ljudi z izkušnjami na šolskem področju. V sistemu Herkules je tako ves čas zagotovljeno, da je dokumentacija oblikovno in vsebinsko urejena v skladu s pravnimi določili.

Poslovanje na način, ki ga omogoča sistem Herkules, neposredno opredeljujejo jasna zakonska določila v krovnem Zakonu o splošnem upravnem postopku (ZUP), Zakonu o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (ZEPEP), Zakonu o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA) in drugih zakonih in podzakonskih aktih, ki se poslovanja dotikajo posredno.

Uredba o upravnem poslovanju (UUP) med drugim v svojem 76. členu določa, da smejo javni zavodi uporabljati samo tiste informacijske rešitve za evidentiranje, za katere ministrstvo, pristojno za javno upravo, ugotovi, da ustrezajo pogojem. Sistem Herkules ima pridobljeno pozitivno mnenje Ministrstva za javno upravo o skladnosti z zakonskimi določili. Prav tako ima sistem Herkules tudi akreditacijo Arhiva Republike Slovenije, kar pomeni, da so storitve sistema Herkules, ki se dotikajo programske opreme dodatno potrjene kot ustrezne tudi s strani pristojnega organa.

Več prednosti sistema Herkules:

prednosti